Trang Chủ Thủ Thuật Công NghệThủ Thuật Di Động Cách Tăng Tốc Bắt GPS Cho Android

Cách Tăng Tốc Bắt GPS Cho Android

by Vinatai.mobi
0 bình luận

Trên một số dòng sản phẩm smartphone/tablet, thì thời gian bắt GPS rất lâu, như một số dòng Qualcomm hay Mediatek, hoặc trên một số bản ROM Android, thì có các thủ thuật sau cải thiện đáng kể vấn đề GPS:

Lưu ý: Nếu smartphone/tablet Android bạn đang bắt GPS tốt thì không làm theo các cách này! Và trên một số thiết bị thì lần đầu bắt GPS và thu thập dữ liệu sẽ mất hàng tiếng đồng hồ, nhưng sau khi đã cache rồi thì lần sau sẽ bắt rất nhanh 😀

Cách Tăng Tốc Bắt GPS Cho Android

Thực ra, bây giờ smartphone/tablet đều hỗ trợ định vị vị trí bằng wifi/3G với tốc độ rất nhanh và chính xác, nên cũng không quá quan trọng việc tối ưu GPS nếu không cần thiết, nhưng có thì vẫn hơn 😀

OK, các cách được dùng nhiều để cải thiện vấn đề GPS:

1) Hiệu chỉnh file gps.conf

Ok, here comes another trick. Open your gps.conf file (inside system\etc):
It will looks like:
NTP_SERVER=europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276

Now change it to:
NTP_SERVER=0.pl.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.pl.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.pl.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.pl.pool.ntp.org
NTP_SERVER=0.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=1.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=2.europe.pool.ntp.org
NTP_SERVER=3.europe.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276

Remembering to change “pl” in first 3 servers to the letters of your country. Here is the list:

Austria — at.pool.ntp.org (45)
Switzerland — ch.pool.ntp.org (59)
Germany — de.pool.ntp.org (302)
Denmark — dk.pool.ntp.org (37)
Spain — es.pool.ntp.org (24)
France — fr.pool.ntp.org (147)
Italy — it.pool.ntp.org (24)
Luxembourg — lu.pool.ntp.org (8)
Netherlands — nl.pool.ntp.org (121)
Norway — no.pool.ntp.org (22)
Poland — pl.pool.ntp.org (35)
Sweden — se.pool.ntp.org (30)
Slovenia — si.pool.ntp.org (21)
United Kingdom — uk.pool.ntp.org (137)
Finland — fi.pool.ntp.org (37)
Ireland — ie.pool.ntp.org (18)
Russian Federation — ru.pool.ntp.org (80)
Belgium — be.pool.ntp.org (19)
Portugal — pt.pool.ntp.org (9)
Greece — gr.pool.ntp.org (6)
Hungary — hu.pool.ntp.org (41)
Bulgaria — bg.pool.ntp.org (25)
Romania — ro.pool.ntp.org (22)
Czech Republic — cz.pool.ntp.org (25)
Yugoslavia — yu.pool.ntp.org (4)
Estonia — ee.pool.ntp.org (4)
Belarus — by.pool.ntp.org (9)
Slovakia — sk.pool.ntp.org (6)
South Africa – za.pool.ntp.org (9)
Ukraine — ua.pool.ntp.org (50)
Lithuania — lt.pool.ntp.org (2)
Macedonia — mk.pool.ntp.org (4)
Moldova — md.pool.ntp.org (6)
Latvia — lv.pool.ntp.org (11)
Croatia — hr.pool.ntp.org (4)
Republic of Serbia — rs.pool.ntp.org (7)
Bosnia and Herzegovina — ba.pool.ntp.org (1)

http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=12185980&postcount=20784

Cách 2:

People with GPS issues, try two things:
A1) Go to Settings -> Location and check “Integrate Google Navigation”
A2) Enable “Use GPS satellites”
A3) Reboot and try with Google Maps

—————————————–

B1) Download FasterFix and chang the ntp to: it.pool.ntp.org ( “it” for me in italy, other for you, see list below )
B2) Download GPS Status from market.
B3) Clean Chache/data on Google maps.
B4) Enable GPS
B5) Reboot into recovery and wipe dalvik cache and reboot.
B6) Open “GPS Status” and wait for a satellite Fix
B7) Open maps and it works xD

Optional
B8) uninstall fasterfix and gps status
B9) Go to Settings -> Location and check “Integrate Google Navigation”

Let me know [​IMG]

-I tried many times and the issue seems to be caused by the “Integrate Google Navigation” not enabled..-

Austria — at.pool.ntp.org
Switzerland — ch.pool.ntp.org
Germany — de.pool.ntp.org
Denmark — dk.pool.ntp.org
Spain — es.pool.ntp.org
France — fr.pool.ntp.org
Italy — it.pool.ntp.org
Luxembourg — lu.pool.ntp.org
Netherlands — nl.pool.ntp.org
Norway — no.pool.ntp.org
Poland — pl.pool.ntp.org
Sweden — se.pool.ntp.org
Slovenia — si.pool.ntp.org
United Kingdom — uk.pool.ntp.org
Finland — fi.pool.ntp.org
Ireland — ie.pool.ntp.org
Russian Federation — ru.pool.ntp.org
Belgium — be.pool.ntp.org
Portugal — pt.pool.ntp.org
Greece — gr.pool.ntp.org
Hungary — hu.pool.ntp.org
Bulgaria — bg.pool.ntp.org
Romania — ro.pool.ntp.org
Czech Republic — cz.pool.ntp.org
Yugoslavia — yu.pool.ntp.org
Estonia — ee.pool.ntp.org
Belarus — by.pool.ntp.org
Slovakia — sk.pool.ntp.org
South Africa – za.pool.ntp.org
Ukraine — ua.pool.ntp.org
Lithuania — lt.pool.ntp.org
Macedonia — mk.pool.ntp.org
Moldova — md.pool.ntp.org
Latvia — lv.pool.ntp.org
Croatia — hr.pool.ntp.org
Republic of Serbia — rs.pool.ntp.org
Bosnia and Herzegovina — ba.pool.ntp.org

http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=12209959&postcount=20921

Cách 3:

Ok so based on what Simkin84 wrote I will add following method to the F.A.Q. :

Edit your gps.conf file inside system\etc\ and add following 2 lines at the end of the text:

C2K_HOST=default
C2K_PORT=0

Then save gps.conf file and restart your device.
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=13629211&postcount=3040

Cách 4: DHD GPS issue fixed, 100% working
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1101066

Cách 5: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eclipsim.gpsstatus2

Cách 6: Speed Up Satelite Fix for GPS on Android